LaTeX brevmall

Detta är en brevmall i LaTeX som passar C5 omslag med fönster. Istället för att använda mig av lorem ipsum som exempeltext, har jag använd en text av Arne Heine.

Istället för latinska ”lorem ipsum” så har typografen Arne Heine tagit fram en exempeltext som baseras på det svenska språket eftersom han anser att ”lorem ipsum” ger fel intryck då Å-Ö saknas

Enligt Erik Croners blogpost “Dummytext på svenska” från hypernode.se/svenskt-lorem-ipsum

Du can ladda ner mallen här: svenskt_brev.tex

\documentclass[a4paper]{scrlttr2}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{marvosym}       %För telefon, mobil och brevsymbol

%Anpassa plustecken i löptext
\newcommand{\plus}{\raisebox{.4\height}{\scalebox{.6}{+}}}

\makeatletter

%Placera Adressen
\@setplength{toaddrvpos}{30mm}
\@setplength{toaddrhpos}{110mm}

\usepackage[swedish]{babel}

\KOMAoptions{
	fromphone=true,
	fromfax=false,
	fromemail=false
}

%Avsändaradress
\setkomavar{fromname}{Sven Andersson}
\setkomavar{fromaddress}{
	Alfred Gatan 41\\ 
	427\,56 Göteborg\\ 
	\textsc{Sverige}
}	
\setkomavar{fromfax}[\Mobilefone ~]{\plus46\,(0)70/\,123\,45\,67}
\setkomavar{fromphone}[\Telefon ~]{\plus49\,(0)10/\,2\,34\,56\,78\,91}
\setkomavar{fromemail}[\Letter ~]{nils@gerstner.se}

\setkomavar{subject}{C5 Brevomslag med fönster}
\setkomavar{customer}{1234}

\begin{document} 
\begin{letter}{\vspace{-1cm}%flytta adress för att få rum med land i omslagets fönster
	Andreas Svensson \\ 
	Nobelplatsen 14b\\ 
	427\,56 Göteborg \\ 
	\textsc{Sverige}
}

\opening{Hej Andreas!}	

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande. Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens ordningens och och dock är det icke sällan. 
Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande.

\closing{Med vänlig hälsning,}

\ps{PS:}
Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande. Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens ordningens och och dock är det icke sällan.

\encl{Broschyr}

\end{letter}
\end{document}

svensk_brev.pdf